1. Home
 2.  → Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Dit leggen we graag aan u uit.

Vereniging Warmtepompen behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Vereniging Warmtepompen draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Vereniging Warmtepompen streeft er naar om de privacy van haar leden en andere relaties zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, het gebruik of het verstrekken van uw gegevens. Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Waarvoor verwerkt Vereniging Warmtepompen uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Warmtepompen verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
  Om u te informeren over nieuwe diensten en
 • activiteiten van Vereniging Warmtepompen;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Vereniging
 • Warmtepompen;
 • Het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven of verenigingsbladen;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Vereniging Warmtepompen deze persoonsgegevens verwerken?

Vereniging Warmtepompen mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Vereniging Warmtepompen of van een derde.
Gerechtvaardigde belangen van Vereniging Warmtepompen kunnen zijn:
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Vereniging Warmtepompen;
 • Beveiliging en ter beschikkingstelling van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de diensten te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.
U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Vereniging Warmtepompen heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Vereniging Warmtepompen verrichten. Zo maakt Vereniging Warmtepompen gebruik van een organisatie die het secretariaat van de vereniging voert en een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Vereniging Warmtepompen te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Vereniging Warmtepompen als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden van Vereniging Warmtepompen en/of om producten of diensten van Vereniging Warmtepompen te ontvangen. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van het lidmaatschap en/of onze diensten.

Geeft Vereniging Warmtepompen gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Vereniging Warmtepompen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Vereniging Warmtepompen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Vereniging Warmtepompen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van het lidmaatschap van Vereniging Warmtepompen worden na einde van het lidmaatschap nog 2 jaar bewaard. Voor financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Hoe beveiligt Vereniging Warmtepompen uw persoonsgegevens?

Vereniging Warmtepompen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Vereniging Warmtepompen toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Vereniging Warmtepompen verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot door Vereniging Warmtepompen verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Vereniging Warmtepompen verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Vereniging Warmtepompen de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Vereniging Warmtepompen de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Vereniging Warmtepompen verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Vereniging Warmtepompen kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Vereniging Warmtepompen om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Vereniging Warmtepompen aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Vereniging Warmtepompen zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Vereniging Warmtepompen aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Warmtepompen?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Warmtepompen dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Vereniging Warmtepompen kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Vereniging Warmtepompen. Vereniging Warmtepompen adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Vereniging Warmtepompen vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Vereniging Warmtepompen op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Warmtepompen kunt u contact opnemen met: Gerda van Ewijk, [email protected] Warmtepompen.nl, 035-542 7501.

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Vereniging Warmtepompen

In het kader van onze online dienstverlening legt Vereniging Warmtepompen gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Vereniging Warmtepompen daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.Vereniging Warmtepompen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Vereniging Warmtepompen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van Vereniging Warmtepompen kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Vereniging Warmtepompen en andere websites

Op de website van Vereniging Warmtepompen treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Vereniging Warmtepompen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt.

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief