Wijzigingen NTA8800 in 2023

 

Ook in 2023 werkt de NEN-projectgroep Energie Prestatie Gebouwen (EPG) in opdracht van het ministerie van BZK verder aan de NTA8800 prestatieberekeningsmethode. Dit jaar worden drie wijzigingen geïmplementeerd, die voor warmtepompen relevant zijn. Ook heeft Vereniging Warmtepompen zeven onderwerpen aangedragen voor uitwerking en 2023 en implementatie in 2024, die alle zeven zijn gehonoreerd.

Vereniging Warmtepompen is actief in de NEN-projectgroep EPG om van zoveel mogelijk warmtepompconcepten  een zo realistisch mogelijke bepaling van de energieprestatie voor verwarmen én koelen te kunnen bepalen. Voor het berekenen van de warmtepompprestaties heeft Vereniging Warmtepompen de Rekentool Warmtepompprestatie ontwikkeld, een gratis tool voor onze leden.

Welke wijzigingen zijn er op korte termijn voorzien?

Op de korte termijn worden de volgende wijzigingen van de NTA8800 voorzien als resultaat van het werk in het afgelopen jaar:

De uitbreiding van de forfaitaire tabel met SCOP-waarden.
Hierin zijn nu ook hoog-temperatuurwaarden beschikbaar en tegelijk zijn ook drie klassen van hoog-temperatuurbronnen opgenomen, bijv. voor het gebruik van industriële restwarmte als bron en bronnetten met een hogere temperatuur dan de standaard WKO-waarden.

HT-productie/afgifte was al opgenomen in onze Rekentool.
In de nieuwe Rekentool die iedereen eind vorig jaar heeft ontvangen zijn ook de nieuwe brontemperaturen opgenomen om mee te rekenen.

Het gebruik van menglucht als bron bij tapwaterproductie.
Menglucht (mix van buitenlucht en de beschikbare ventilatielucht) als bron bij warmteproductie voor ruimteverwarming was al opgenomen in de NTA8800. Dit is nu uitgebreid met de omschrijving van de rekenmethode voor deze bron bij tapwaterproductie. Ook deze berekening is toegevoegd aan onze Rekentool.

Verder is de nieuwe Rekentool uitgebreid met de mogelijkheid om met een constante afgiftetemperatuur te rekenen en om t.b.v. collectieve systemen de tapwatervraag aan de ruimteverwarmingsvraag toe te voegen. Beide mogelijkheden zijn vooralsnog alleen geschikt voor Gelijkwaardigheidsverklaringen en dienen nog door BCRG beoordeeld te worden. De volgende stap is om deze opties in de NTA op te laten nemen, zodat daarmee het verkrijgen van een Kwaliteitsverklaring mogelijk is.

Agenda 2023 voor implementatie in 2024

Vereniging Warmtepompen heeft een aantal onderwerpen voorgesteld voor het werkpakket in 2023 met beoogde implementatie in 2024. Deze nemen ook de bronnen van de warmtepompen mee, zoals bodemenergie en PVT, en zijn allemaal gehonoreerd. De onderwerpen zullen worden toegewezen aan door de NEN-rapporteurs gecoördineerde taakgroepen, die voor ons relevant zijn. Deze worden onderverdeeld in ruimteverwarming en -koeling met Roberto Traversari (TNO) als rapporteur en tapwaterverwarming met  René van der Loos (DGMR) als rapporteur. Deze ‘nieuwe’ onderwerpen zijn:

(1) Waardering van gelijktijdige productie van koel- en verwarmingsbehoefte. Dit speelt met name in de utiliteit bij vierpijps- en VRF-systemen.

(2) Waardering van gelijktijdige productie van koel- en tapwaterbehoefte, voor woningen: levering zomerkoeling bij tapwaterproductie.

(3) Toevoeging bepalingsmethode voor de (geïntegreerde) combinatie van ventilatiewarmtepompen en ventilatie-WTW’s. Dit is van belang voor Lucht/Lucht-warmtepompen met een in serie geplaatste geïntegreerde ventilatie-WTW. Hiervoor is op dit moment nog geen berekeningsmethode omschreven.

(4) Toevoeging warmtepompbronnen:
–  Vergrote bodemwarmtewisselaar
–  PVT-panelen (ook in combinatie met bodemopslag)
–  Aquathermie (ook in combinatie met bodemopslag)

(5) Bepaling rendement bij constante aanvoertemperatuur

(6) Bepalingsmethode voor passieve koeling en evt. daarmee samenhangend een herziening van de forfaitaire waarde hiervan.

(7) Extrapolatie van tapwaterrendementen: extrapolatie buiten het testbereik is onder voorwaarden toegestaan maar leidt in specifieke situaties bij een lagere tapklasse soms tot een onjuist hoger theoretisch rendement dan de naastgelegen hogere tapklasse. Dit zal worden onderzocht en indien nodig begrensd.

(8) Loslaten van de noodzaak voor EN 14511-metingen voor modulerende warmtepompen
Deze noodzaak is een specifiek punt voor Nederland dat niet aansluit bij de internationale standaarden. De extra metingen werken door in de kostprijs.
De oplossing hiervan vraagt om een volledige aanpassing van de huidige rekenmethodiek van bijlage Q, waarvoor destijds overigens met duidelijke redenen voor is gekozen omdat in de EU-norm EN 15316 belangrijke aspecten ontbreken. In de in ontwikkeling zijnde herziening van EN 15316 wordt daarin naar verwachting wel voorzien. Deze is echter pas over enkele jaren beschikbaar. De concrete vraag is of hiervoor een tussenoplossing denkbaar is.

(9) Bij de bepaling van netto-warmtevraag rekening houden met de warmtewinst van ventilatiewarmtepompen

De verschillende vakgroepen van Vereniging Warmtepompen houden het werk aan hún respectievelijke warmtepompen nauwkeurig in de gaten.

 

 

 

Geschreven op:

Datum donderdag, jan 26

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief