Rol van warmtepompen in (handreiking) regionale transitievisies warmte?

 

Via de NVDE is de Vereniging Warmtepompen intensief betrokken bij de facilitering van de Regionale Energie Strategieën (RES) waarin, naast verduurzaming van elektriciteitsopwekking, de dertig RES-regio’s hun gemeenten- en regio-overschrijdende duurzame warmtebronnen identificeren. De oplevering van de RES 1.0 per regio is voorzien op 1 juli 2021 met een formele update iedere twee jaar.

RES 2.0

Vanaf juli 2021 gaat gewerkt worden aan de RES 2.0. Voor wat betreft het onderdeel warmte hebben veel RES-regio’s zich in de RES 1.0 vooral geconcentreerd op inventarisatie van het grootschalige bovenlokale warmteaanbod uit diverse bronnen en het in beeld brengen van de huidige en toekomstige verwarmingsvraag in de regio. Ook is gekeken naar de kansen voor warmtedistributie en in sommige gevallen het signaleren van de noodzaak van een groot aandeel van elektrificatie in de warmtevoorziening voor o.a. warmtepompen, voor de toekomst.

Verschillende geopolitieke schalen

Een dilemma voor ons is dat op RES-niveau vooral gekeken wordt naar collectieve bronnen voor collectieve systemen en in de gemeentelijke TransitieVisies Warmte (TVW) naar meer individuele opties. De elektrische infrastructuur is hierin letterlijk de verbindende factor. Transitiescenario’s worden dus op verschillende geopolitieke schalen gemaakt en niet noodzakelijkerwijze op elkaar afgestemd.

Verbindingen leggen RES en TVW

In die volgende fase van de RES wordt daarom gebouwd aan Regionale Structuurvisies Warmte 2.0 en zullen de verbindingen gelegd moeten gaan worden met de gemeentelijke TVW’s die eind 2021 beschikbaar komen. De impact van de warmtetransitie op thema’s als ruimte, systeemintegratie en publieke belangen zal gewogen moeten gaan worden. De analyse van deze gegevens kan ertoe leiden dat het wenselijk is vanuit de regio om richtinggevende besluiten te nemen over de toekomstige warmtevoorziening. Het NPRES ondersteunt dit proces door o.a. een  handreiking voor de RSW2.0 op te stellen, in samenwerking met het bedrijfsleven. Frank Agterberg is dossierhouder namens de Vereniging Warmtepompen.

Geschreven op:

Datum donderdag, mei 20

Onze leden

Dé brancheorganisatie voor warmtepompen in Nederland

Voorheen DHPA (Dutch Heat Pump Association)

Vereniging Warmtepompen

Postbus 5135
1410 AC Naarden

E-mailadres

Site informatie

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief